Camping Le Cottet à Saint Appolinard

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de camping ” LE COTTET “.

 

Het reserveren van een verblijf houdt in dat u volledig instemt met onze algemene voorwaarden. Om gebruik te kunnen maken van de door Camping LE COTTET aangeboden diensten, verzoeken wij u onderstaande algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze voorwaarden regelen de verkoop van vakanties en zijn geldig op het ogenblik van de reservering.

 

1- RESERVERINGSVOORWAARDEN.

De reservering wordt pas effectief na akkoord van camping LE COTTET, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het reserveringscontract naar behoren ingevuld en ondertekend binnen de 10 dagen, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij online reservering.

Betalingen kunnen worden gedaan met contant geld, kredietkaart of bankoverschrijving.

Reserveringen zijn slechts bindend voor Camping LE COTTET indien de camping deze heeft geaccepteerd, hetgeen zij vrijelijk kan doen of weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid en, in het algemeen, van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de gemaakte reservering.

Camping LE COTTET biedt vakanties voor het hele gezin, in de traditionele zin van het woord, en de accommodatie is speciaal voor dit doel ontworpen. De camping behoudt zich het recht voor elke reservering te weigeren die in strijd is met dit principe, of die dit principe tracht te omzeilen.

De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie geschiedt op strikt persoonlijke basis. In geen geval mag u uw reservering onderverhuren of overdragen zonder voorafgaande toestemming van de camping.

Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

Plaatsen

De staanplaats omvat: de plaats voor een tent, een caravan of een camper, elektriciteit bovenop de prijs van de staanplaats, een plaats voor een voertuig, toegang tot de sanitaire voorzieningen en de ontvangstvoorzieningen.

Verhuur

De huuraccommodaties zijn van alle gemakken voorzien. Camping LE COTTET behoudt zich het recht voor de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen die met een groter aantal personen aankomen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

 

2- GROEPSRESERVERINGEN.

Elke reservering van meer dan 4 accommodaties door dezelfde persoon of door verschillende personen die elkaar kennen en die samen reizen om dezelfde redenen op dezelfde data van verblijf, wordt beschouwd als een groep.

. De op de website aangeboden accommodaties zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.

. Voor elke aanvraag voor groepsreservering moet u contact opnemen met camping Le Cottet via telefoon, e-mail of op onze website onder de rubriek “contact”.

. Wij behouden ons het recht voor de reserveringsaanvraag te onderzoeken alvorens deze te aanvaarden of te weigeren.

 

3- TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING.

De vermelde prijzen zijn per dag, in euro en inclusief belasting en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De contractuele prijs is vast en wordt vastgesteld op het moment van de reservering door de klant. Elke wijziging of aanpassing van het BTW-tarief, evenals elke wijziging van de belastingen die van toepassing zijn op uw verblijf op de datum van facturering, zal worden doorberekend in de prijs van uw verblijf. Het bedrag van de toeristenbelasting varieert naargelang de gemeente waartoe de camping behoort en is een dagelijkse toeslag voor alle personen ouder dan 18 jaar (0,20€ in 2022)

De prijs van de accommodatie of de staanplaats houdt geen rekening met het aantal aanwezige personen. Om het totaalbedrag van het verblijf te berekenen, moeten het bedrag van de accommodatie of de staanplaats en het bedrag voor elke aanwezige persoon bij elkaar worden opgeteld.

– Voor de huuraccommodaties is de aangegeven prijs ongeacht het aantal personen

– Voor de staanplaatsen komt de aangegeven prijs overeen met 1 staanplaats + 1 persoon +1 voertuig

 

4- BETALINGSVOORWAARDEN

Voor alle boekingen geldt een aanbetaling van 30% van de totale kosten van het verblijf en het saldo wordt betaald op de dag van aankomst. Voor last minute boekingen, d.w.z. minder dan 10 dagen voor aankomst, kan volledige betaling worden verlangd.

 

5- GEEN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L.221-28-12° van de Franse consumentenwet, informeert Camping LE COTTET haar klanten dat de verkoop van accommodatiediensten die op een bepaalde datum of volgens een bepaalde periode worden geleverd, niet onderworpen is aan de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn van 14 dagen.

 

6- ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

 

1- Wijziging van uw reservering

De klant kan een wijziging van zijn verblijf op camping LE COTTET (data of type accommodatie) aanvragen door middel van een schriftelijk verzoek (brief of e-mail), onder voorbehoud van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel voor het volgende seizoen wordt niet aanvaard. Bij gebreke van een wijziging zal de Klant zijn verblijf moeten voortzetten onder de oorspronkelijke voorwaarden van de reservering of deze annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering indien hij er een heeft afgesloten, anders zal zijn aanbetaling verloren gaan.

. Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verlengen zal worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en de geldende tarieven.

. Elk verzoek tot verkorting van de duur van uw verblijf wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de voorwaarden voor annulering en onderbreking van het verblijf.

 

2- Ongebruikte diensten

Elk verblijf dat door uw schuld wordt onderbroken of verkort (verlate aankomst, vervroegd vertrek), wordt niet terugbetaald.

 

3- Annulering door de camping

In geval van annulering door de camping, behalve in geval van overmacht, zal de aanbetaling volledig worden terugbetaald.

 

4- Annulering door de kampeerder

Annuleringskosten kunnen worden gedekt door de garanties die door de kampeerder zijn onderschreven. Er zal geen terugbetaling worden gedaan door camping LE COTTET.

 

7- UW VERBLIJF

 

1- Aankomst

 

a-Locatie

De aankomstdag voor de wekelijkse huur is zaterdag tijdens het hoogseizoen en kan worden vastgesteld op een andere dag volgens de afspraken van het management tijdens het laagseizoen. U wordt ontvangen op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur en er wordt een borg van 300 euro gevraagd voordat de sleutels worden overhandigd. Het is uw verantwoordelijkheid een inventaris op te maken van de inrichting en ons op de hoogte te brengen van eventuele ontbrekende voorwerpen. Indien u de inventaris bij aankomst niet inlevert, behoudt camping LE COTTET zich het recht voor de borgsom in te houden in geval van problemen, breuk of ontbrekende uitrusting bij uw vertrek.

 

b-Plaatsingen

De dag van aankomst op de camping is vrij.

Voor verhuur: aankomst vanaf 15.00 uur.

Voor de staanplaatsen: aankomst vanaf 12 uur

 

2- Tijdens uw verblijf

Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerder om verzekerd te zijn. De camping wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een incident dat onder de burgerlijke verantwoordelijkheid van de kampeerder valt. Alle cliënten moeten zich houden aan het interne reglement. Elke huurder of kampeerder is verantwoordelijk voor elke verstoring of overlast veroorzaakt door personen die bij hem/haar verblijven of hem/haar bezoeken. Alle bezoekers moeten zich bij de receptie melden om hun identiteit kenbaar te maken. Voor een verblijf van 2 tot 12 uur wordt een bedrag van 5 euro in rekening gebracht voor het gebruik van de voorzieningen van de camping. Elke bezoeker die zich niet aan de regels houdt op uw standplaats en zich niet meldt bij de receptie, wordt van de camping uitgesloten en direct in rekening gebracht op het verblijfsformulier van degene die hem ontvangt. Na deze termijn wordt de bezoeker gefactureerd tegen het geldende nachttarief. Wij herinneren u eraan dat elk incident met betrekking tot de bezoeker zowel de verantwoordelijkheid van de bezoeker als van de klant die met hem verbonden is, zal doen ontstaan. Elke gratis of betaalde activiteit die in onze commerciële brochure of op onze website of in een e-mail wordt vermeld, kan onder bepaalde omstandigheden bij aankomst worden gewijzigd of geannuleerd.

 

3- Vertrek

 

a-huuraccommodaties

Op de dag van vertrek die op uw contract staat vermeld, dient u de huuraccommodatie vóór 10 uur ’s ochtends te verlaten en deze in schone en opgeruimde staat terug te geven. De inventaris zal worden gecontroleerd, elk gebroken of beschadigd voorwerp zal u worden aangerekend, evenals de restauratie van het gehuurde, indien dit nodig mocht blijken. Het inhouden van de waarborg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit indien de kosten het bedrag van de waarborgsom overschrijden. Indien de accommodatie niet is schoongemaakt, wordt een bedrag van 50 euro inclusief BTW in rekening gebracht voor de schoonmaak.

Voor elk laattijdig vertrek kan u een extra dag aangerekend worden aan de geldende nachtprijs. Als alles in orde is, krijgt u de borgsom op de dag van uw vertrek terug.

 

b-kampeerplaatsen

De kampeerplaats moet voor 12.00 uur vrijgemaakt worden. Voor elk laattijdig vertrek kan u een extra nacht worden aangerekend.

 

8- HUISDIEREN

Dieren zijn toegestaan mits zij de hygiëneregels in acht nemen en ook de andere bewoners van de camping respecteren. Ze moeten aangelijnd zijn en u moet in het bezit zijn van een recent vaccinatiebewijs. Dieren mogen niet in de accommodatie worden opgesloten in afwezigheid van hun eigenaars.

Wij verzoeken u uw huisdieren uit te laten in het bos naast de camping.

 

9- LITIGATIE EN MEDIATIE

Elke klacht betreffende de niet-conformiteit van de diensten ten opzichte van de contractuele verbintenissen, kan per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail aan de directie van de camping worden gemeld. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u de zaak voorleggen aan een bemiddelingscentrum.

 

10- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CAMPING

De klant erkent uitdrukkelijk dat Camping LE COTTET niet verantwoordelijk kan worden gesteld, als gevolg van de communicatie door haar partners of door derden, voor onjuiste informatie die in de brochure of op de website vermeld kan zijn over de gastenkamers, en in het bijzonder de presentatie foto’s, beschrijvingen, activiteiten, vrijetijdsbesteding, diensten en openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn slechts indicatief. Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die door de camping worden aangeboden, en die in de beschrijving in de brochure worden genoemd, worden geannuleerd, met name om klimatologische redenen of in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

 

11- INFORMATIETECHNOLOGIE EN PRIVACY

De informatie die u verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling zal niet worden doorgegeven aan derden. Deze informatie zal als vertrouwelijk worden beschouwd. Ze zal enkel door de interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van uw bestelling en om de communicatie en het aanbod te versterken en te personaliseren van diensten gereserveerd voor klanten van Camping LE COTTET volgens uw centra van belang. Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonsgegevens van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens. Daartoe volstaat het ons een verzoek per post te zenden op het volgende adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres:

 

Camping LE COTTET, 372 Route De Limonne 42520 Saint Appolinard.

h